1900 63 35 64

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam
CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam


Ống nối giản nỡ EB-1J / 2J

Ống nối giãn nở Download

Khớp nối giản nở lắp đặt trong hệ thống đường ống cho phép chúng nở ra hoặc co lại bơi...
Ống nối giản nở EB-11 / 12

Ống nối giãn nở Download

Khớp nối giản nở lắp đặt trong hệ thống đường ống cho phép chúng nở ra hoặc co lại bơi...